Extras statut

EXTRAS DIN STATUTUL

CASEI DE AJUTOR RECIPROC

A SALARIAȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNT FĂLTICENI I.F.N.

ART.1Casa de Ajutor Reciproc a Salariatilor Invatamant Falticeni I.F.N. este asociaţie fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimţământ al salariaţilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor săi.

Art.5 (1) Obiectul de activitate al C.A.R. îl constituie acordarea de împrumuturi membrilor săi, cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor şi constituirea fondurilor statutare.

(2) Activitatea casei de ajutor reciproc este nonprofit şi are la bază următoarele obiective:

a. atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui număr cât mai mare de persoane;

b. întrajutorarea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi;

c. protejarea fondurilor sociale ale membrilor împotriva inflaţiei;

d. încurajarea membrilor săi să-şi constituie fonduri sociale solide;

e. participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la controlul utilizării fondurilor obşteşti, potrivit prevederilor statutului propriu şi a normelor financiare în vigoare;

f. asigurarea, în mod egal, a aceloraşi drepturi şi obligaţii pentru fiecare membru;

g. promovarea unor programe educaţionale privind împrumuturile şi alte servicii necesare membrilor;

i. asigurarea încasării tuturor împrumuturilor şi a dobânzilor aferente în funcţie de condiţiile stabilite prin contractele de împrumut;

h. acordarea, în cazul decesului unui membru, a unui ajutor de deces nerambursabil, urmaşilor acestuia, în cuantumul stabilit de adunarea generală (conferinţa).

ART.13 CALITATEA DE MEMBRU. ÎNSCRIEREA MEMBRILOR

13.1. Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.

13.2. Membri ai C.A.R. pot fi persoane fizice cu vârsta minimă de 18 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.13.1.

13.4. Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.

13.5. Pensionarii care realizează venituri de natură salarială pot deveni membri ai C.A.R..

13.6. Şomerii nu pot deveni membri ai C.A.R., în schimb, cei care au calitatea de membri şi devin şomeri pot activa în continuare, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.

13.8. Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata satisfacerii stagiului militar sau pe durata concediului paternal, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.

ART.14 Încetarea calității de membru

14.1. Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere scrisă

14.2. Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri:

 1. producerea de daune casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului;

 2. nerespectarea hotărârilor conferinţei;

 3. nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc;

 4. nedepunerea contribuţiei la fondul social propriu pe o perioadă de 3 luni consecutive.

Art.49. Tipurile de împrumuturi

– ÎMPRUMUTURI TRADIŢIONALE

– ÎMPRUMUTURI DE URGENŢĂ, pe termen de 1-4 săptămâni

– ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT, durata pentru care se acordă este de 1-12 luni

– ÎMPRUMUTURI PE TERMEN MEDIU, durata pentru care se acordă este de 1-5 ani. Aceste împrumuturi pot fi acordate dacă se îndeplinesc cumulativ condiţiile:

a. casa de ajutor reciproc are capacitatea financiară adecvată;

b. beneficiarul împrumutului poate acoperi rata împrumutului plus dobânda aferentă .

DREPTURILE MEMBRILOR

 1. să participe la conferinţele casei de ajutor reciproc;

 2. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; un membru nu poate fi ales decât în conducerea unei singure case de ajutor reciproc;

 3. să depună contribuţii la fondul social şi să primească împrumuturi, în cuantumul şi condiţiile aprobate de consiliul director;

 4. să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;

 5. să participe la repartizarea excedentului proporţional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de membru;

 6. să primească dobândă la fondul social propriu;

 7. să solicite, cu aprobarea consiliului director, reeşalonarea ratelor cu respectarea termenului prevăzut de statut, dacă se află în situaţie temporară de şomaj ori in alta situatie deosebita şi îşi menţin calitatea de membri sau restituirea partiala a fondului social daca nu este garantat cu acesta imprumutul in derulare;

 8. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;

 9. să se adreseze organelor de conducere ale Uniunii Naţionale, în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.;

 10. să primească, la solicitare, un extras cu situaţia personală;

 11. să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru şi să introducă clauza testamentară totală sau limitată. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii;

 12. să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R.

 

OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

 1. la înscriere, să studieze prevederile statutului C.A.R., să achite aportul iniţial la patrimoniul C.A.R. şi să constituie fondul social minim;

 2. să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele de funcţionare şi hotărârile conferinţei;

 3. să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor conferinţei;

 4. să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;

 5. să depună la fondul social iniţial, o sumă în limita hotărâtă de conferinţă;

 6. să achite ratele şi dobânda la împrumutul contractat în condiţiile stabilite.

ORGANELE DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

Art.17 Organele de conducere şi de control ale Casei de ajutor reciproc sunt:

 1. conferinţa membrilor

 2. consiliul director

 3. comisia de cenzori

CONSILIUL DIRECTOR

Președinte: Bulboacă Constantin

Vicepreședinte: Riscu Veronica

Director economic: Lionte Antoneta

Membri: Arseni Grigore

Darie Liliala

Tănase Dumitru

Veliceasa Laurențiu

Membru supleant: Leneschi Ninu