Legea darii in plata a fost adoptata

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Legea dării în plată a fost adoptată, miercuri, de Camera Deputaților, cameră decizională în acest caz. Legea a trecut cu 207 voturi, o abținere și un vot împotrivă.

Inițiatorul legii, Daniel Zamfir, a lansat un atac extrem de dur la adresa Băncii Naționale și a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. Zamfir susține că nu se aștepta la o opoziție atât de dură din partea BNR și a Guvernului. ”Îi cer lui Mugur Isărescu să oprească manipularea! Nu este posibil așa ceva!”, a spus Zamfir.

Principalele 3 puncte de disensiune între inițiatorii legii și contestatarii acesteia sunt:

1. Dacă să existe un plafon până la care legea se va aplica și dacă da, care
să fie acela. În final, legea  se va aplica doar pentru creditele mai mici
de 250.000 de euro.

2. Dacă legea să se aplice retroactiv, inclusiv la cei  care au fost deja
executați silit sau în curs de executare silită.În final, s-a decis ca darea
în plată să se aplice și celor aflați în executare silită și celor la care
executarea silită s-a încheiat.

3. Dacă legea să se aplice doar pentru creditele având ca destinație
locuințe sau pentru orice fel de credite garantate cu ipoteca. În final,
legea se va aplica doar în cazul în care creditul a fost contractat de
consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza,
amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuintă sau, indiferent de
scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil
având destinația de locuintă

În acelaşi ton cu Guvernul, care nu recomandă includerea programului „Prima casă” în Legea dării în plată, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu susţine că cele două nu trebuie amestecate.

Guvernatorul BNR  a declarat, într-un interviu acordat Radio România Actualităţi, la începutul săptămânii că programul Prima Casă nu are ce căuta în Legea dării în plată, pentru că în acest caz se pun sub semnul întrebării garanţiile emise de către stat în cadrul programului guvernamental de achiziţie de locuinţe.
„Acest program guvernamental nu are ce căuta în Legea dării în plată. O lege a statului român să pună în discuţie, sub orice formă, garanţia statului român, eu atât pot să spun: sună groaznic! Sună groaznic şi pe plan intern, şi pe plan internaţional”, a afirmat Mugur Isărescu, citat de News.ro.
Deputatul PNL Daniel Zamfir a declarat, în plenul Camerei Deputaţilor, că legea dării în plată nu a fost gândită ca o lege împotriva sistemului bancar, afirmând că proiectul îşi propune „să aducă un echilibru între clienţi şi bancă”.
Daniel Zamfir a susţinut că cei care sunt în nevoie, nu sunt doar oameni din categori defavorizate, ci şi cetăţeni activi care au chiar mai multe locuri de muncă, dar din cauza clauzelor abuzive nu îşi mai pot plăti ratele la bancă.
Iniţiatorul legi dării în plată a mai spus că, prin reexaminarea legii, Parlamentul, a dispus modificarea actului normativ în acord cu observaţiile preşedintelui, a stabilit un plafon de 250.000 de euro, a scos de sub incidenţa legii programul Prima Casă şi a stipulat că legea dării în plată se aplică şi celor aflaţi în proces de executare silită.
Daniel Zamfir a susţinut că plafonul de 250.000 de euro este discriminatoriu, însă, şi-a încurajat colegii să voteze legea în forma adoptată de Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.
Legea se va aplica pentru cei care au luat creditul pentru achiziţia unei locuinţe sau a unui teren pe care să se construiască locuinţa, chiar şi în cazul creditelor de nevoi personale cu ipotecă.
Deputaţii jurişti au votat aplicarea legii şi persoanelor care se află în prezent în procedură de executare silită de către bănci.
De asemenea, au adoptat un amendament care prevede ca legea să nu se aplice persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre definitivă pentru infracţiuni privind creditul pentru care solicită darea în plată.
Banca Naţională a României a identificat pentru prima dată un risc sistemic sever intern, pe fondul intensificării iniţiativelor legislative din ultimele şase luni privind reglementarea domeniului financiar-bancar, a declarat joi guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care s-a referit la legea dării în plată, pentru care a rămas problema retroactivităţii în forma adoptată în Comisia juridică.
Legea a fost aprobată de Senat, după ce preşedintele României a trimis-o Parlamentului spre reexaminare. Iohannis nu mai are dreptul să refuze promulgarea, însă poate ataca legea la Curtea Constituţională.

Legea dării în plată, mai jos.

Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin
credite
Art.1. – (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit,
instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor..
(2) Consumatori sunt persoanele definite de Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 193/2000
privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioni ş ti şi consumatori, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare..
(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului izvorând dintr – un
contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solidaritatea unuia sau mai multor
codebitori sau coplătitori.
(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor acordate prin programul „Prima Casă”
aprobat prin Ordonanţa de urgenţăa Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea
implementării programului „Prima Casă”, aprobatăcu modificări ş i completări prin Legea
nr.368/2009, cu modificările ş i completările ulterioare.
Art. 2. – Dispoziţiile prezentei legi se coroborează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu
modificări ș i completări prin 2 Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată,
precum şi cu celelalte dispoziţii leg ale în vigoare.
Art. 3. – Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată , cu
modificările ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele
de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în
favoarea creditorului , dacă în termenul prevăzut la art.5 alin.(3), părţile contractului de credit nu
ajung la un alt acord.
Art. 4. – (1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr -un contract de credit şi a accesoriilor sale
prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute în cuprinsul art. 1 alin. (1), astfel
cum sunt acestea definite de legislaţia specială;
b) între părţi s-a încheiat un contract de credit iar cuantumul sumei împrumutate, la momentul
acordării, nu depăşea echivalentul în lei a 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb
publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;;
c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde,
moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru
care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă.
d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură
cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.
(2) În situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu
două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege debitorul
va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului.
Art. 5. – (1) În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin
intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin
care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de propri etate asupra imobilului în vederea
stingerii 3 datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de
admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4.
(2) Notificarea prevăzută la alin.(l) trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două
zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la
un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care
se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de
credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 15 zile
li bere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură
judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile
acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.
(4) Cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părţile transmit
acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată.
(5) Toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului, se
suporta de către debitor.
Art . 6. – (1) De la data primirii notificării prevăzute la art. 5, se suspenda dreptul creditorului de
a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari.
(2) În situaţia admiterii definitive a contestaţiei prevăzute la art. 7, creditorul poate demara sau,
după caz, relua orice procedură judiciară sau extrajudiciară atât împotriva debitorului, cât şi
împotriva altor garanţi personali sau ipotecari.
(3) Demersurile prevăzute la art. 5 şi art. 7- 9 pot fi întreprinse şi de codebitori, precum şi de
garanţii personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau al
succesorilor săi.
(4) Acţiunea în regres împotriva debitorului principal va putea fi formulată numai după stingerea
integrală a datoriei izvorând din contractul de credit, în conformitate cu dispoziţiile prezentei
legi. 4
Art . 7. – (1) În termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în conformitate cu
dispoziţiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii
reglementate de prezenta lege.
(2) Cererea se judecă în procedură de urgenţă , cu citarea părţilor, de judecătoria în
circumscripţia căreia domiciliază consumatorul.
(3) Apelul împotriva hotărârii pronunţate în conformitate cu dispoziţiile alin.(2) se depune de
partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare si se judecă cu celeritate..
(4) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea
oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de
creditor sau de persoane le care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.
(5) În situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi puse în situaţia
anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege.
(6) În termen de 1 0 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, creditorul are obligaţia să
se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în
cuprinsul acesteia. Dispoziţiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atât în vederea transmiterii
informaţiilor şi a înscrisurilor, cât şi în vederea stabilirii datei exacte a semnării actului de dare în
plată.
Art. 8. – (1) În situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta
lege, debitorul po ate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea
obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către
creditor.
(2) Cererea se judecă cu celeritate, cu citarea părţilor, de către judecătoria în circumscripţia
căreia domiciliază debitorul.
(3) Până la soluţionarea definitivă a cererii prevăzută la alin. (1), se menţine suspendarea
oricărei plăţi către creditor, precum şi a o ricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate
de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.
(4) Acţiunea prevăzută de prezentul articol este scutită de plata taxei judiciare de timbru.
(5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit
aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent
de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra
debitorului.
Art. 9. – Hotărârea pronunţată potrivit prevederilor art. 8 poate fi atacată cu apel, în termen de 7
zile de la comunicare.
Art. 10. – (1) La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data
pron unţării hotărârii judecătoreşti definitive, potrivit prevederilor art.8 sau, după caz, ale art. 9,
va fi stinsă orice datorie a debitorului faţă de creditor, acesta din urmă neputând solicita sume de
bani suplimentare.
(2) De dispoziţiile prezentului articol beneficiază şi codebitorul sau fideiusorul care a
garantat obligaţia debitorului principal.
Art. 11. – În vederea e chilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum şi din
devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în
derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată.
Art. 12. – Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

LASĂ UN COMENTARIU

POSTARI RECENTE

credit rapid nebancar
Blog

Credit rapid nebancar

Răspundem întrebărilor voastre| Totul despre împrumuturi Ce ne interesează la un credit rapid nebancar? Valoarea maximă, perioada de rambursare, condițiile de acordare, actele necesare, dobânda sunt

CITEŞTE MAI MULT »

Follow Us